Kodeks Etyki Zawodowej Brokera

Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych zgromadzeni na Kongresie w dniu 31 maja 1998 r. W Sobieszewie postanawiają przyjąć Kartę, zwaną dla upamiętnienia tego faktu Kartą Sobieszewską.

Uważając, że jednym z podstawowych obowiązków członka Stowarzyszenia jest działanie w granicach obowiązującego prawa, jednocześnie brokerzy przyjmują, że uczciwe i etyczne postępowanie każdego brokera jest istotne i konieczne dla zachowania dobrego imienia i poczucia jedności środowiska.
Za podstawowe normy etycznego zachowania brokerzy, członkowie Stowarzyszenia, świadomie i dobrowolnie przyjmują:

I. W kontaktach z Klientem broker podejmuje:

działania w dobrej wierze, nacechowane szacunkiem i w poczuciu najlepszego wykorzystania swojej wiedzy, mając za podstawowy cel interes Klienta.

II. W kontaktach wzajemnych:

każdy z członków Stowarzyszenia, będąc równym wśród równych, cieszy się szacunkiem całego środowiska podważanie dobrego imienia lub naruszanie czci innego brokera jest traktowane jako działanie wymierzone w środowisko wszelkie praktyki i działanie, noszące znamiona nieuczciwego wzbogacenia się kosztem innego brokera, zasługują na potępienie ze strony całego środowiska.

III. W kontaktach z zakładem ubezpieczeń:

broker, poprzez swoje zaangażowanie i profesjonalizm, umiejętnie wykorzystuje swoją wiedzę, postępuje uczciwie w stosunku do zakładu ubezpieczeń – dążąc do zabezpieczenia jak najlepiej pojętego interesu Klienta.


Członkowie Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych – sygnatariusze Karty postanawiają:

Broker – członek Stowarzyszenia postępujący uczciwie i etycznie – zawsze może liczyć na wsparcie i ochronę ze strony całego środowiska.
Broker – działając z naruszeniem ogólnie przyjętych zasad etycznego i uczciwego postępowania, nie tylko wobec innych brokerów, Klientów czy zakładów ubezpieczeń, ale także wobec osób trzecich, winien być uznanym, dla dobra środowiska, niezależnie od podjętych wobec niego innych działań i postępowań, za niegodnego członkostwa w Stowarzyszeniu Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Kodeks Etyki Zawodowej Brokera Ubezpieczeniowego i Reasekuracyjnego

Kodeks określa standardy etyki zawodowej członków Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Kodeks zawiera podstawowe zasady etyczne oraz powszechnie uznawane normy postępowania zawodowego brokerów, które są przestrzegane w interesie wszystkich stron obrotu ubezpieczeniowego.

Rozpatrywanie roszczeń wobec brokerów wynikające z błędów i nierzetelnego wykonywania zawodu należy do właściwych instancji. Komisja Etyki Zawodowej rozpatruje wnioski i skargo dotyczące nieprofesjonalnego i nieetycznego postępowania członków Stowarzyszenia.
Brokerzy Ubezpieczeniowi i Reasekuracyjni przyjmują główne zasady Kodeksu Etyki Zawodowej oraz zobowiązują się do ich przestrzegania w prowadzonej przez siebie działalności.

Nieprzestrzeganie poniższych zasad może być ocenione przez Komisję Etyki Zawodowej jako nieetyczne i spowodować sankcje określone statutem Stowarzyszenia.

Główne Zasady Etyki Zawodowej

  • Brokerzy działają w interesie Klienta, którego dobro stawiane jest na pierwszym miejscu.
  • Brokerzy prowadzą działalność w dobrej wierze i zgodnie z prawem, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji.
  • Brokerzy dbają o reputację i dobre imię swojego zawodu.
  • Podstawą stosunków między brokerami jest równoprawność i wzajemny szacunek.
  • Dobór kadr, organizacja pracy i wewnętrzna kontrola firmy brokerskiej zapewniają kompetentną i odpowiedzialną obsługę Klienta.
  • Oświadczenia składane przez brokera lub w jego imieniu, w tym również ogłoszenia publiczne, są jednoznaczne i nie mogą wprowadzać w błąd.
  • Brokerzy w swoim działaniu kierują się zasadami uczciwego obrotu w stosunku do wszystkich podmiotów.
Menu